Dopis vedoucím BESIP Mgr.Neřoldovi z 24.10.2019

25.10.2019 00:00

                                                                                                          V Praze 29.10.2019

Vážený pane magistře,

nejdříve Vám chci poděkovat za Vaše vystoupení na našem semináři a za nabídku spolupráce. Na základě naší domluvy Vám posílám naše náměty  k možné realizaci , které jsme získali z tříletého projektu , kterého se zúčastnilo více jak 200  profesionálních řidičů a  25 dopravních firem silniční a osobní dopravy různé velikosti.

Na základě zjištění z projektu by bylo vhodné, aby široká veřejnost dostala potřebné informace o povolání profesionálního řidiče kamionu a autobusu  neboť dosud má o této profesi velmi zkreslené představy. Proto je na místě její popularizace v médiích, např. v BESIPU.

Doporučujeme natočit videa nebo spoty  o tomto povolání. Obsah by mohl být následující :

*Řidič BUS - zajišťuje každodenně odvoz lidí do práce, na dovolenou, dětí do školy,starších lidí k lékaři atd.:

 - ukázat na jeho pracovní den,

 - na problematiku s cestujícími ,

 - na dopravní situaci - na netoleranci  ostatních motoristů,

 - na jeho nadměrné zatížení , životosprávu,

 - závěrem propagovat tuto profesi a zvýšit celospolečenskou prestiž( důležitost  pro   

   cestující).

 

*Řidič kamionu(nákladního  vozidla) - zajišťuje téměř nepřetržitě( přepravy just in time) zavážení zboží do obchodů všech druhů od potravin až po další spotřební zboží ; železnice toto bohužel nemůže nahradit :

 

 - ukázat na jeho pracovní den,

- zdůraznit obtížné podmínky samotného řidiče v kabině při dlouhých cestách v ČR i  

  v  zahraničí,

 - velké zatížení  řidiče při dopravě zboží na komunikacích v ČR i v zahraničí v  

   důsledku přetížení komunikací vozidly i komplikací v jednotlivých státech,

 - odloučení od rodiny - velká psychická zátěž , životospráva,

 - jazyková bariéra,

 - předsudky ostatních motoristů o řidičích kamionů ( dobří-špatní ?),

 - závěrem propagovat tuto profesi a zvýšit celospolečenskou prestiž( důležitost  pro  

    zajištění plynulého zásobování  např. potravinami  pro obyvatelstvo ).

 

 

Velmi důležitým negativním faktorem je permanentní stres u profesionálních řidičů kamionů a autobusů.

 

Při měření stresových projevů u řidiče BUS byl stres zjištěn na stresové škále (0 - 100)  ve výši 98 % a stresový projev 89 %( podle výsledků metodou BSAT).Kombinace těchto výsledků ukazuje na nadlimitní vnímání okolností výkonu profese, jako absolutně stresující. Toto vnímání pracovní reality je syceno kvalitou silničního provozu, komunikací s cestujícími, starostí o provoz a technický stav autobusu.

A v neposlední řadě také velkou potřebou přizpůsobivosti: jízdnímu řádu, vývoji událostí, komunikací s dispečery tak, aby byl zajištěn plynulý provoz služby.

 

Při měření stresových projevů u řidiče kamionu byl stres zjištěn na stresové škále (0 - 100)  ve výši 93 % a stresový projev 81 %( podle výsledků metodou BSAT).

Stresový projev je způsoben dramatičností, rozrušeností. Zdrojem je provoz na silnici, kontroly a nutnost dodržovat limity (v každé zemi jiné). A zároveň s tím ruku v ruce velice často neutěšená osobní či rodinná situace.

Řešení problémů řidiče  je organickou součástí výkonu profese. Stálý závod s časem, logistika, technický stav vozidel, zodpovědnost za náklady, přehršel limitů, omezení a hrozeb z nedodržení či kvalita silničního provozu a stav silnic je každodenní realitou řidičů kamionů.

Stres signalizuje vnitřní přepětí a strach. Souvisí se všemi již zmíněnými aspekty. Samostatnou kapitolu tvoří „život“ na cestě a v kamionech, přespávání, hlídání nákladů, jídlo a osobní hygiena, které mají od standardu kvalitního důstojného života často velmi daleko.

 

Doporučujeme proto natočit spot o boji proti stresu, mohlo by to být formou malého manuálu, např.viz. příloha Psychohygiena řidičů.

 

Dále doporučujeme natočit spot o finanční nauce řidičů z důvodů exekuce u více než poloviny řidičů, zejména řidičů kamionů, např. viz.příloha Finanční nauka řidičů.

 

Rovněž by bylo dobré vytvořit blok spotů o zdravotní problematice řidičů-profesionálů, tj. bolesti zad a pohybového aparátu, péče o zrak řidičů-profesionálů a zdravá životospráva řidičů-profesionálů.

 

Na výše uvedené návrhy máme spousta materiálů a zkušeností, které jsme získali z tříletého projektu za využití různých výzkumných  metod a šetření. Máme k dispozici i odborné lektory, kteří s námi na projektu spolupracovali. Proto bychom velmi rádi s Vámi tyto náměty dále projednali a pomohli je realizovat v praxi tak, aby sloužily nejen profesionálním řidičům, ale i ostatním motoristům.

 

Rovněž Vás chci informovat, že při jednání  s ministrem dopravy v nejbližší době vzneseme otázku na úpravu obsahu základního ročního školení na základě zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních  komunikacích.

Navrhujeme, aby do tohoto školení byla  začleněna tato témata:

a) psychohygiena profesionálního řidiče a boj proti stresu

b) základní finanční nauka řidiče profesionála

c) péče o své zdraví ( pohybový aparát, péče o zrak a životospráva řidiče -profesionála).

 

 Vzhledem k tomu, že existuje v silniční dopravě více jak 85 % malých a středních firem, které nemají dostatek finančních prostředků na platby za odborné lektory, tak se domníváme , že  výše navrhované spoty by bylo vhodné mj. použít i při tomto školení.

Další variantou by mohla být i jistá podpora ze strany pojišťoven nebo možná úleva na dani pro silniční dopravce, kteří by tato školení s odbornými lektory zavedli pro své profesionální řidiče.

Ještě jednou děkujeme za setkání a těšíme se na spolupráci.

 

                                                                                  

                                                                      S pozdravem

 

 

                                                                      Dr.Ondroušek Lubomír

                                                          1.místopředseda Společenství Čech a Moravy(SAČM)

 

 

—————

Zpět